ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก

 

 

 

 

 

ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก วัย 3 - 16 ปี เด็กๆ จะได้รับความรู้ที่ถูกต้อง ด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับวัยเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยี และพัฒนาความคิดจินตนาการของเด็ก
 
 

หลักสูตรที่เปิดสอน

Regular Program : สำหรับเด็ก (เรียนหลังโรงเรียนเลิก, วันเสาร์ หรือวันอาทิตย์)
Holiday Program : สำหรับเด็ก (ช่วงปิดเทอม)
Adult Program : สำหรับผู้ใหญ่ / ผู้ปกครอง
 
Cleverkids แบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 3 ระดับดังนี้
 
1. Kiddy : สำหรับเด็กอายุ 3 - 6 ปี
เริ่มต้นด้วยการปูพื้นฐานและสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้คอมพิวเตอร์จากสิ่งแวดล้อมรอบตัว
2. Junior : สำหรับเด็กอายุ 7-9 ปี
รู้จักการผสมผสานทักาะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ต่างๆ เพื่อให้ได้ผลงานตามที่ต้องการ
3. Senior : สำหรับเด็กอายุ 10 ปีขึ้นไป
พัฒนาทักษะและความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย และหลากหลายยิ่งขึ้น
 
หลักสูตรเน้นความต่อเนื่อง แบ่งออกเป็น 3 ระดับ แยกตามวัยวุฒิ และความสามารถของนักเรียนว่าอยู่ในระดับใด โดยการทดสอบจากครูผู้สอน
 
- เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
- ระดับ Kiddy และ Junior เรียนครั้งละ 1 ชั่วโมง
- ระดับ Senior เรียนครั้งละ ชั่วโมงครึ่ง
*** 1 หลักสูตร เท่ากับ 10 บทเรียน
 

การเรียนรู้เป็นระบบ ทีละขั้นตอน ทั้งส่วนเนื้อหา ส่วนปฏิบัติ และการประเมิน โดยมีวัตถุประสงค์ชัดเจนตรวจสอบได้

เนื้อหาบทเรียน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
1. IT Literacy : เนื้อหาทฤษฎีคอมพิวเตอร์
2. Practice : ฝึกปฏิบัติใช้โปรแกรมต่างๆ
3. Evaluate : ทดสอบและประเมินผลเมื่อจบหลักสูตร
 
1 ห้องเรียนประกอบด้วยนักเรียน 2 - 4 คน
ใช้คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ต่อเด็ก 1 คน
พิมพ์ผลงานของเด็กนักเรียนทุกครั้ง เพื่อทราบพัฒนาการเด็ก
จัดทำ Portfolio รวบรวมผลงานเมื่อจบหลักสูตร
ประเมินผลการเรียนผ่านวัตถุประสงค์ตามเกณฑ์ที่กำหนด
 
มีการประเมินและรายงานผลการเรียนผ่าน Progress Update เพื่อสรุปพัฒนาการตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด
 
นักเรียนได้สร้างสรรค์ผลงานที่ทำให้เกิดความภูมิใจ และมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
ช่วยพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ของนักเรียนให้เข้าถึงหลักการ สามารถนำไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในการเรียนคอมพิวเตอร์ขั้นสูงต่อไป
เนื้อหาการเรียนเสริมความรู้ที่น่าสนใจ เหมาะกับวัยของเด็ก เพื่อให้มีพัฒนาการด้านการเตรียมความพร้อม
นักเรียนมีคะแนนสอบวิชาคอมพิวเตอร์สูงขึ้นจากเดิม
นักเรียนมีพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ที่ดี สามารถใช้ช่วยในวิชาอื่นได้ เช่น ใช้ค้นหาความรู้เพิ่มเติม และจัดทำรายงาน
การเรียนโดยเชื่อมโยงจากเรื่องราวที่สนุกสนาน ช่วยให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการทำผลงาน
 
Cleverkids ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก
ถนนสาธุประดิษฐ์ โทร : 02-674-0957 , สาขาเซ็นทรัล บางนา โทร 02-745-7368
E-Mail : webmaster@cleverkids.in.th